Filipino – Tagalog - Australia’s Disability Strategy 2021–2031 Summary Document

Last updated: 3 December 2021

Nananawagan ang Istratehiya sa Kapansanan ng Australya 2021–2031 sa lahat ng mga Australyano na tiyaking ang mga taong may kapansanan ay maaaring lumahok bilang kapantay na mga miyembro ng lipunan.

Downloads