Greek – Ελληνικά - Australia’s Disability Strategy 2021–2031 Summary Document

Last updated: 3 December 2021

Η Στρατηγική της Αυστραλίας για την Αναπηρία 2021–2031 καλεί όλους τους Αυστραλούς να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας.

Downloads