Vietnamese | Tiếng Việt - Australia’s Disability Strategy 2021–2031 Summary Document

Last updated: 3 December 2021

Sách lược Người khuyết tật của Úc 2021–2031 kêu gọi toàn thể dân chúng Úc hãy bảo đảm người khuyết tật có thể tham gia trong xã hội với tư cách là thành viên bình đẳng.

Downloads