Filipino – Tagalog - Engagement Plan

Last updated: 3 December 2021

Ang Plano ng Pakikipag-ugnayan (The Engagement Plan, Ang Plano ng Pakikipag-ugnayan) ng Istratehiya sa Kapansanan ng Australya ay naglalarawan ng mga paraan upang makalahok ang mga taong may kapansanan sa pagpapatupad ng Istratehiya sa Kapansanan ng Australya (Australia's Disability Strategy, ang Istratehiya) sa buong panahon nito. Kabilang dito ang pagkakaroon ng tungkuling magmonitor at mag-ulat tungkol sa progreso nito. Ang mga katangian ng Plano ng Pakikipag-ugnayan ay magbibigay sa mga taong may kapansanan ng mga paraan upang maimpluwensyahan ang direksyon ng mga polisiya at serbisyo sa hinaharap na umaapekto sa kanilang buhay.

Downloads