Macedonian - македонски - Engagement Plan

Last updated: 3 December 2021

Во Планот за ангажирање во Австралиската Стратегија за попреченост (Australia’s Disability Strategy Engagement Plan, План за ангажирање) се опишуваат начините на кои луѓето со попреченост ќе бидат вклучени во примената на Австралиската Стратегија за попреченост (Australia’s Disability Strategy, Стратегија) во текот на нејзиниот мандат. Тоа вклучува имање улога во следењето и известување на нејзиниот напредок. Елементите на Планот за ангажирање ќе им дадат на луѓето со

Downloads