Samoan - Fa'asamoa - Engagement Plan

Last updated: 3 December 2021

O le Fuafuaga Faamau Faata'atia o Tagata e iai Aafiaga Tumau i le Soifua a Ausetalia (Australia’s Disability Strategy Engagement Plan, Fuafuaga Faamau) e otooto ia auala o le a aofia ai tagata e iai aafiaga tumau i le faatinoga o le Fuafuaga o Tagata e iai Aafiaga Tumau i le Soifua Ausetalia (Australia’s Disability Strategy, le Fuafuaga) i luga o vaitaimi fuafuaina. E aofia ai le iai o le matāfaioi i le mataitūina ma le lipotiina o lona faagasologa. O foliga o le Fuafuaga Faamau o le a avatu ai i tagata e iai aafiaga tumau ni auala e aafia ai le agai i le lumana'i o faavae ma 'auaunaga e aafia ai o latou olaga.

Downloads