Vietnamese | Tiếng Việt - Engagement Plan

Last updated: 3 December 2021

Kế hoạch về Tham gia Sách lược Người khuyết tật của Úc (Kế hoạch về Tham gia) trình bày những cách thức người khuyết tật sẽ tham gia vào việc thực hiện Sách lược Người khuyết tật (Disability Strategy, Sách lược) của Úc trong thời hạn hiệu lực của Sách lược này. Điều này bao gồm việc giữ vai trò giám sát và báo cáo về tiến triển của Sách lược này. Các đặc điểm của Kế hoạch về Tham gia sẽ đem lại cho người khuyết tật những cách thức để ảnh hưởng đến đường lối tương lai của các chính sách và dịch vụ tác động đến cuộc sống của họ.

Downloads