Filipino – Tagalog - Data Improvement Summary Document

Last updated: 27 January 2023

Istratehiya sa Kapansanan ng Australya 2021-2031 Buod ng Plano sa Pagpapabuti ng mga Datos.

Ang dokumentong ito ay buod kung paano tinitiyak ng mga pamahalaan sa Australya na ang kailangang mga datos upang masukat ang mga kalalabasan para sa mga taong may kapansanan ay kinokolekta, ibinabahagi at pinagbubuti sa buong panahon ng Istratehiya.

Downloads