Filipino | Tagalog - Implementation Report Summary - 3 December 2021 to 30 June 2023

Last updated: 1 December 2023

Filipino | Tagalog - Ulat ng Tinarget na Plano ng Aksyon - ika-3 ng Disyembre 2021 hanggang ika-30 ng Hunyo 2023

Ang ulat na ito ay nagbibigay ng pangkalahatang pagtunghay sa progresong nagawa tungkol sa 417 mga Tinarget na mga Plano ng Aksyon (TAPs - Targeted Action Plans) sa pagtatrabaho, mga saloobin ng komunidad, early childhood, kaligtasan at pamamahala ng emerhensya noong ika-3 ng Disyembre 2021 hanggang ika-30 ng Hunyo 2022.

Hindi kasali sa pagsasalinwikang ito ang Appendix sa ulat, na 203 pahina ang haba.

Downloads