Macedonian | Mакедонски - Implementation Report Summary - 3 December 2021 to 30 June 2023

Last updated: 1 December 2023

Macedonian | Mакедонски - Извештај за плановите за насочена акција - 3 декември 2021 до 30 јуни 2023

Овој извештај дава преглед на напредокот направен во 417 акции од плановите за насочена акција (ТАР) за вработување, за односот на заедницата, за деца на предучилишна возраст, за безбедност и за делување во вонредни ситуации во периодот од 3 декември 2021 до 30 јуни 2023.

Во овој превод не е вклучен Анексот на извештајот, кој е долг xxx страници.

Downloads