Vietnamese | Tiếng Việt - Implementation Report Summary - 3 December 2021 to 30 June 2023

Last updated: 1 December 2023

Vietnamese | Tiếng Việt - Báo cáo Kế hoạch Hành động theo Mục tiêu - Từ ngày 3 tháng 12 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

Báo cáo này cung cấp thông tin tổng quan về tiến độ thực hiện của 417 hành động trong Các Kế hoạch Hành động theo Mục tiêu (XXX) về các lĩnh vực việc làm, thái độ cộng đồng, mầm non, an toàn và quản lý khẩn cấp trong giai đoạn từ ngày 3 tháng 12 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Bản dịch này không bao gồm Phụ lục dài XXX trang của báo cáo.

Downloads