Macedonian | Mакедонски – 2nd Targeted Action Plans Report - 1 July 2022 to 30 June 2023

Last updated: 31 January 2024

Macedonian | Mакедонски – Втор Извештај за плановите за насочена акција од 1 јули 2022 г. до 30 јуни 2023 г.

Овој извештај дава преглед на напредокот направен во 374 преостанати акции од плановите за насочена акција (ТАР) за вработување, за односот на заедницата, за деца на предучилишна возраст, за безбедност и за делување во вонредни ситуации во периодот од 1 јули 2022 г. до 30 јуни 2023 г.

Извештајот вклучува Прилог каде е прикажана состојбата на напредувањето на секоја акции.

Downloads