Filipino | Tagalog – 2nd Targeted Action Plans Report - 1 July 2022 to 30 June 2023

Last updated: 31 January 2024

Filipino | Tagalog – Pahayag ng Ikalawang Itinakdang Mga Plano ng Aksyon para sa ika-1 ng Julyo 2022 hanggang ika-30 ng Hunyo 2023

Itong pahayag ay nagbibigay ng pangkalahatang pagtunghay sa progresong nagawa tungkol sa 374 na natitirang mga aksyon sa pagkaka-empleyo, mga inuugali ng komunidad, kamusmusang panahon, kaligtasan at pangangasiwa ng emerhensya na mga Itinakdang Mga Plano ng Aksyon (TAPs) noong ika-1 ng Hulyo 2022 hanggang ika-30 ng Hunyo 2023.

Kabilang sa pahayag na ito ang isang Kapupunan (Appendix) na nagpapakita sa progreso ng bawa’t aksyon.

Downloads