Filipino – Tagalog - Strategy factsheet

Last updated: 3 March 2022

Ang Istratehiya sa Kapansanan ng Australya 2021–2031 (Australia's Disability Strategy 2021–2031) (ang Istratehiya) ay isang pambansang balangkas na napagkasunduan ng lahat ng mga pamahalaan sa Australya. Nagtatakda ito ng plano para sa patuloy na pagpapabuti ng buhay ng mga taong may kapansanan sa Australya sa susunod na sampung taon. Papalitan at dadagdagan pa ng Istratehiya ang unang Pambansang Istratehiya sa Kapansanan 2010–2020.

Downloads