Macedonian - македонски - Strategy factsheet

Last updated: 3 March 2022

Австралиската Стратегија за попреченост 2021-2031 (Стратегија) е национална рамка што ја потпишаа сите влади во Австралија. Таа претставува план за продолжување на подобрувањето на животот на луѓето со попреченост во Австралија во следните десет години. Стратегијата ја заменува и ја надградува првата Национална стратегија за попреченост 2010-2020.

Downloads