Vietnamese - Tiếng Việt - Strategy factsheet

Last updated: 3 March 2022

Sách lược Người khuyết tật của Úc 2021–2031 (Sách lược) là khuôn khổ toàn quốc mà tất cả các chính phủ ở Úc đã ký kết. Sách lược này đặt ra kế hoạch để tiếp tục cải thiện cuộc sống người khuyết tật ở Úc trong mười năm tới. Sách lược này thay thế và xây dựng dựa trên Sách lược Toàn quốc về Người khuyết tật 2010–2020 đầu tiên.

Downloads