Macedonian | Mакедонски - 1st Targeted Action Plans Report - 3 December 2021 to 30 June 2022

Last updated: 22 January 2024

Macedonian | Mакедонски - Извештај за плановите за насочена акција - 3 декември 2021 до 30 јуни 2022

Овој извештај дава преглед на напредокот направен во 417 акции од плановите за насочена акција (ТАР) за вработување, за односот на заедницата, за деца на предучилишна возраст, за безбедност и за делување во вонредни ситуации во периодот од 3 декември 2021 до 30 јуни 2022.

Во овој превод не е вклучен Анексот на извештајот, кој е долг 203 страници.

Downloads