Vietnamese | Tiếng Việt - 1st Targeted Action Plans Report - 3 December 2021 to 30 June 2022

Last updated: 22 January 2024

Vietnamese | Tiếng Việt - Báo cáo Kế hoạch Hành động theo Mục tiêu - Từ ngày 3 tháng 12 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022

Báo cáo này cung cấp thông tin tổng quan về tiến độ thực hiện của 417 hành động trong Các Kế hoạch Hành động theo Mục tiêu (TAP) về các lĩnh vực việc làm, thái độ cộng đồng, mầm non, an toàn và quản lý khẩn cấp trong giai đoạn từ ngày 3 tháng 12 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Bản dịch này không bao gồm Phụ lục dài 203 trang của báo cáo.

Downloads