Macedonian - македонски - Data Improvement Summary Document

Last updated: 27 January 2023

Австралиска стратегија за попреченост 2021-2031 Резиме на Планот за подобрување на податоци.

Овој документ е резиме на тоа како австралиските влади ќе обезбедат податоците потребни за мерење на резултатите за луѓето со попреченост ќе се собираат, споделуваат и подобруваат во периодот на важење на Стратегијата.

Downloads