Vietnamese | Tiếng Việt - Data Improvement Summary Document

Last updated: 27 January 2023

Sách lược Người khuyết tật của Úc 2021–2031 Tóm tắt Kế hoạch Cải tiến Dữ liệu.

Tài liệu này tóm tắt cách các cấp chính phủ Úc sẽ bảo đảm dữ liệu cần thiết cho việc đo lường kết quả cho người khuyết tật được thu thập, chia sẻ và cải tiến trong suốt quá trình thực thi Sách lược.

Downloads