Vietnamese | Tiếng Việt – 2nd Targeted Action Plans Report - 1 July 2022 to 30 June 2023

Last updated: 31 January 2024

Vietnamese | Tiếng Việt – Bản Báo cáo Kế hoạch Hành động theo Mục tiêu thứ nhì giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

Bản báo cáo này cung cấp thông tin tổng quan về tiến độ thực hiện của 374 hành động còn lại trong Các Kế hoạch Hành động theo Mục tiêu (TAPs) về việc làm, thái độ cộng đồng, mầm non, an toàn và quản lý tình huống khẩn cấp trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Bản dịch này bao gồm Phụ lục cho biết mỗi hành động đang tiến triển như thế nào.

Downloads